Nederlands:

Als het "ik" wegvalt, is het onmiddellijk duidelijk dat er niets is gebeurd, want er gebeurt niets. Alleen lijkt het zo in het verhaal.
Het is duidelijk dat ik nooit bestaan heb, dat alles alleen schijnbaar aanwezig is. Niets is vast. Het is er en het is er niet.
In dit alles is vrije wil doorzien als een illusie.

Het heeft niets te maken met de juiste levenswijze
Het is geen vrijheid zonder emoties of pijn
Het is niet iets wat je kunt bereiken
Het gaat over alles kwijtraken

Dit is niet weten, geen enkel houvast. Er is geen richting. Niets is belangrijk of betekenisvol
Alles verschijnt (schijnbaar): lopen, gedachten, een trein. Dat is het. Alles is simpel zoals het is. Fietsen langs de snelweg is alleen fietsen langs de snelweg. Niets veroorzaakt de verbaasde opwinding, het is er, voor niemand
Wat een woordeloos verwonderen, wat een vrijheid
Alles is compleet in zichzelf, hoe het ook verschijnt. Niets is nodig.
Er is geen begin, geen eind, geen oorzaak en gevolg, geen binnen en geen buiten, alleen in het verhaal, Niets hoeft ergens heen, want alles is het.
Er is pijn en het is er niet. Onbegrijpelijk en tegelijk zo simpel en direct.
Wat een open en onverwoordbaar wonder.

Wat een teleurstelling voor degene die zoekt. In het schijnbare verhaal verandert niets. Spanning komt op of niet.
En toch is alles zo onbeschrijfelijk anders.
English:

When the "I" collapses, it is clear immediatly that nothing had happend, because already nothing is happening. It only seems to happen in the story. It is clear I never existed, that everything is only an appearance, nothing is solid. It is there, and it is not.
And with that the free will is seen as a illusion...

It has nothing to do with a way of life.
It is not freedom without emotions or pain
It is not something you can reach
It is about loss

This is not knowing, nothing to hold on.There is no direction. Nothing is important or meaningfull.
Everything appears (apparently): walking, thoughts, a train. that is it, simply as it is. Biking along a busy road is only biking along a busy road. Nothing causes the wonder and the quiet excitement, it is there, for nobody.
What a wordless wonder, what a freedom.
Everything is complete in itself, however it appears. Nothing is needed.
There is no inside and no outside, no beginning and no end, no cause and effect. Only in the story. There is nowhere to go, because everything is it.
There is pain and there is not. Incomprehensible and simpel and direct as well.
What an open miracle, and yet impossible to tell.

What a disapointment for the one who is looking. In the apparent story nothing changes. There is tension, or there is not.
And yet everything is so different, impossible to discribe.

Sorry for my English...
 

contact